Praktijkgegevens


Geregistreerd bij Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT): https://www.lvnt.nl  
Geregistreerd bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): www.rbcz.nu                                                                 
Geregistreed bij Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): www.scag.nl  

 
AGB-code Zorgverlener: 90101515
AGB-code Praktijk: 90061047
Kamer van koophandel-nummer: 62241958

 

                                                                 

 

 

Behalve de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) en van de koepel Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn ook van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.


Klachtenprocedure

Respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal in mijn praktijk.
Het kan zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Ik vind het fijn als je dit dan eerst met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit, dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). De klachtenregeling van de LVNT is gebaseerd op het beginsel van een onafhankelijke mediator. Een klacht of uiting van onvrede kan schriftelijk via het klachtenformulier worden ingediend bij de LVNT. Lees meer op:  https://www.lvnt-nederland.nl/uploads/2017/04/Klachtenreglement-VNT-juni-2017.pdf. Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kan je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg. Let op: de geschillencommissie neemt jouw klacht niet in behandeling als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

 

Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft. Dat geldt ook voor eventuele veranderingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etc.
Ik ben niet aansprakelijk voor materiële schade die je geleden hebt door bezoeken aan mijn praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van materialen tijdens of na een bezoek. Ik heb een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de LVNT. Deze verzekering beschermt mij tegen financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt is tijdens het werken in de praktijk.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ieder zorgverlener heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder.
Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode