Praktijkgegevens

Geregistreerd bij Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn: www.rebalancing.nl 
Geregistreerd bij Platvorm Rebalancing Nederland (PRN): www.rebalancing-nederland.nl
Geregistreerd bij Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT): www.vnt-nederland.nl  Registratienummer: 16.002                                                
Geregistreerd bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): www.rbcz.nu  Registratienummer: 174390R                                                                
Geregistreed bij Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): www.scag.nl  Registratienummer: 15035

 
AGB-code Zorgverlener: 90101515
AGB-code Praktijk: 90061047
Kamer van koophandel-nummer: 62241958
BTW-nummer: 131395804B01
 

                                                                 

 

 

Behalve de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) en van de koepel Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn ook van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.


Klachtenprocedure

Respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal in mijn praktijk.
Het kan zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Ik vind het fijn als je dit dan eerst met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit, dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT). De klachtenregeling van de VNT is gebaseerd op het beginsel van een onafhankelijke mediator. De klager kan, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): www.scag.nl. Een klacht of uiting van onvrede kan schriftelijk via het klachtenformulier worden ingediend bij de VNT. Lees meer op: https://www.vnt-nederland.nl/pages/info/clienten/klachten/

Aansprakelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandelijkg niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft. Dat geldt ook voor eventuele veranderingen ten aanzien van het medicijngebruik, gerzondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etc.
Ik ben niet aansprakelijk voor materiële schade die je geleden hebt door bezoeken aan mijn praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van materialen tijdens of na een brezoek. Ik heb een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de VNT. Deze verzekering beschermt mij tegen financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt is tijdens het werken in de praktijk.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ieder zorgverlener heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder.

Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de hele EU een nieuwe data-en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In het kader van deze wet is onderstaande privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer je in mijn praktijk een traject aangaat, verklaar je dat je op de hoogte bent van onderstaande tekst en hiermee akkoord gaat.

AVG in mijn praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:       
•  Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegeven
•  Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
•   Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
•   Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
•   Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd;
•   Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 

Als ik  gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en schriftelijk toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:
•   Naam, adres en woonplaats;
•   Geboortedatum;
•   De datum van de behandeling;
•   Een korte omschrijving van de behandeling: 'Overige Natuurgeneeskunde';
•   De kosten van het consult.